මේසයේ ඉහළ ජෙලටෝ යන්ත්‍රය

  • Table Top Gelato Machine T721

    ටේබල් ටොප් ජෙලටෝ මැෂින් ටී 721

    OTT ජෙලටෝ යන්ත්‍රය සංයුක්ත ප්‍රමාණයෙන් යුත් ප්‍රබල අයිස්ක්‍රීම් යන්ත්‍රයකි,
    ජෙලටෝ එකතු කිරීමට අවශ්‍ය වෘත්තීය අයිස්ක්‍රීම් සාප්පු සඳහා සුදුසු වේ. කුඩා මේස ඉහළ යන්ත්‍රය ඔබේ ඉඩ ඉතිරි කරයි, “එක් යතුර” මෙහෙයුම යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරිත්වය සරල කරන අතර කාලය ඉතිරි කරයි